ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞU

Dönemin Malatya Mebusu İsmet Paşa ve 14 arkadaşı tarafından, Meclis’e 9 Ekim 1923’te, “Yeni Türkiye’nin başkenti”nin Ankara olmasını içeren bir takrir (önerge) verilmiştir. Takrirde şöyle denilmiştir: 

“Türkiye devletinin makarrı (başkenti) idaresi için, Büyük Millet Meclisi’nde karar vermek zamanı gelmiştir. Bir devletin merkezini tayin için esas olacak mülahazalar (düşünceler) YENİ TÜRKİYE’nin makarrı idaresi Anadolu’da ve Ankara şehrinde intihap edilmek lüzumunu emreder.’ (…)

Devletin makarrı idaresinin yeni bir şekilde tesis ve inkişafına bir an evvel başlamak ve dâhili ve harici tereddütlere nihayet vermek için, aşağıdaki kanun maddesinin kabulünü arz ve teklif ederiz.”

Teklif 13 Ekim 1923’te görüşülmüş ve aleyhte sadece bir mebus konuştuktan sonra önergede yer alan kanun maddesi kabul edilerek Anayasa’ya eklenmiştir.

O günden sonra Ankara, Türkiye’nin (yeni) başkenti” olmuştur. ( Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, Cilt III, s. 136, 137)

Add a Comment